Zpěvník Evangelické církve metodistické 1956

Ó, kéž mám tisíc jazyků,
bych jimi chválu pěl
a Pána ctil, jenž od věků
k nám hříšným lásku měl!

Ó kéž mám tisíc jazyků, Ch. Wesley & L. Mason

Zpěvník Evangelické církve metodistické 1956

Během Bohoslužeb zpíváme většinou moderní chvály. Pravidelně ale zařazujeme i „tradiční“ písně z „Černého zpěvníku“ – Zpěvníku Evangelické církve metodistické z roku 1956. Zvláště pro dříve narozené, kteří na těchto písních vyrostli, je to vítaným povzbuzením.

Slova písní promítáme dataprojektorem. Na rozdíl od nových písní nám mnoho „kancionálek“ chybí. Pokud texty v elektronické podobě hledáte, nebo naopak můžete poskytnout – zkontrolujte prosím stav naší „digitalizace“ 🙂 Děkujeme za případnou pomoc.

P.S. Písně jsou uložené v programu OpenSong. Kódování češtiny je v UTF­8. Jde o XML soubory, které v čitelné podobě otevřete v jakémkoliv textovém editoru, nebo prohlížeči a text písně můžete zkopírovat tam, kam potřebujete. Něco více o zpěvníku se dočtete v knize Lid chválící.

Písně s texty

1 – Bože, Tebe chválíme
2 – Samému Bohu sláva
3 – Svatý, svatý, svatý
4 – Buď Pánu čest
5 – Ó, kéž mám tisíc jazyků
6 – Aj, cíl můj určen jest
7 – Přijď, Králi, věčný náš
8 – Pane Bože, budiž chvála
10 – Chvaltež Boha laskavého
11 – Haleluja, nechť sláva, čest
13 – My chválíme tě
14 – Hospodin zástupů
15 – Pán Bůh je přítomen
16 – Slavte, slavte
17 – Chval duše Hospodina
20 – Ty, který ovládáš věčnost i čas
22 – Velký je Bôh, Bôh Trojjediný
24 – Vďaka, česť
25 – Ó Hospodine, Pane náš
26 – Hospodin ráčí sám
46 – Navštiv nás Kriste
50 – Jak tě mám přivítati
51 – Zpívejte nebesa i země
53 – Narodil se Kristus Pán
54 – Za krásné jasné noci
57 – Tichá noc
58 – V svaté době
59 – Slyš jaká to libá píseň
60 – Čas radosti
61 – Slyš, jak blankyt
62 – Ó, pospěšte lidé
63 – Narodil sa nám
64 – Haleluja! Plesaj ľudstvo
65 – Ó hlavo plná trýzně
67 – Znám pramen krví naplněn
77 – Má víry pohlíží
78 – Kníže, tichý Beránku
80 – Ó Beránku Boží
85 – Vstalť jest Kristus
88 – Ježíš žije
97 – Otče náš
98 – Před odchodem svým
99 – Ó, Pane, Tobě cele
100 – Křti nás ohněm
103 – Ó, Duchu, Ty svatý
104 – Zavítej k nám
111 – Rciž mi zda-li k vojsku
113 – Přítele jsem našel ctného
119 – Pán Ježíš můj Pastýř
122 – Jezu, jakoPastýř
124 – Pro Krista v boj
127 – Ty semnou buď
128 – Tma a děs
129 – Kriste veď mne životem
133 – Vezmi jméno Krista sebou
135 – Požehnané kralování
141 – Svíce nohám mým
154 – Buď tobě sláva jenž jsi z mrtvých vstal
159 – Den Páně jest dnem klidu
169 – Ó, jak věrný přítel Ježíš
171 – Lásko Božská
173 – Nic není mé
174 – Ó šťastný den
176 – Blíž Tobě, Bože můj
179 – Kéž víc Tě miluji
180 – Spasiteli, Jezu drahý
181 – Slunce mé duše
183 – Když tmavá noc
186 – Tak jakýž jsem
188 – Veď mne mocný Hospodine
194 – Pán Bůh je láska
199 – Nauč ma, ó, Pane
208 – Kde domov můj
214 – Ó Pane, kterýž všechen lid
218 – Ó svatý Bože
219 – Sejme záhy símě
221 – Zde jsem já pouhý host
222 – Ó bratře milený
227 – Již se blíží čas ten blahý
228 – Ó, kéž Tvůj oheň
240 – Nemáš místa pro Ježíše
241 – Ježíš tě laskavě k domovu zve
245 – Ó pojďte všichni ke mně
246 – Slyš, Pán Ježíš tebe volá
248 – Pojď k Spasiteli
251 – Zní spásy přeradostná zvěst
256 – Musím míti Spasitele
262 – Všeho vzdám se pro Ježíše
264 – Ó jak mne blaží
265 – Zmíraje s Ježíšem
268 – Hvězdou mojí jasnou
271 – Já nevím, proč Bůh
273 – Nuž pějme všichni
289 – Pojď duše, žitím znavená
290 – Znám mohutný veletok
298 – Ach obnov mne
303 – Našiel si ma, Pastieru
308 – Těš se v Bohu
310 – Jest jasno v duši
311 – Když nebeský duši mou
317 – Radujme se, veselme se
321 – Ježíš duše naše sytí
324 – Dokud Tě, Jezu, mám
326 – Pán Bůh je síla má
327 – Buď vůle Tvá
329 – Ó jak sladké v Krista doufat
330 – Důvěřuj se v Pána
331 – Lásko věčná, čistá
333 – Má duše nic se nelekej
336 – Pojď, duše, tesklivá
337 – Slož, co srdce tíží
338 – Kdo Boží vůli poddává se
340 – Pod ochranou nejvyššího
343 – Kristus má klíč
344 – Vezmi, Pane, život můj
346 – Se svým Spasitelem
348 – Pod praporem Krista
354 – Pane, Tvá vůle se staň
355 – Ztiš, Pane, duši moji
359 – Čakaj duša moja
373 – Ó, pojďme zazpívejme
379 – Když kol Tebe
381 – Vizte tu lásku a dobrotu
383 – V jitřní záři
384 – Hned v jitře k Tobě
389 – Večerní když zvony znějí
394 – Slyším vás opět
396 – Až potud nám pomáhal Bůh
400 – Ježíš naším heslem buď
427 – Aj, přijde den
432 – Zná Pán ty, kdo jsou Jeho
436 – Krásnou vlast
446 – Král věčný nás požehnej