Zpěvník Evangelické církve metodistické 1956

Ó, kéž mám tisíc jazyků,
bych jimi chválu pěl
a Pána ctil, jenž od věků
k nám hříšným lásku měl!

Ó kéž mám tisíc jazyků, Ch. Wesley & L. Mason

Zpěvník Evangelické církve metodistické 1956

Během Bohoslužeb zpíváme většinou moderní chvály. Pravidelně ale zařazujeme i „tradiční“ písně z „Černého zpěvníku“ – Zpěvníku Evangelické církve metodistické z roku 1956. Zvláště pro dříve narozené, kteří na těchto písních vyrostli, je to vítaným povzbuzením.

Stáhněte si písně v digitální podobě

Příběh vzniku digitální podoby zpěvníku

V metodistických sborech máme výtisky zpěvníků z roku 1956. S nástupem „digitalizace“ se slova písní přepisovaly prvně na folie (zpětný projektor) a později do elektronické podoby podle toho, jak se na jednotlivých sborech „promítá“ – např. v textovém editoru, formou prezentace atp. Přibližně v roce 2015 kazatel Ctirad Hrubý začal vyhledávat již „digitalizované“ chybějící písně z jiných farností, doplnil je do toho, co bylo ve farnosti Mikulov (ve formátu OpenSong) a v březnu 2016 vše zpřístupnil na těchto stránkách s výzvou „Doplňte Černý zpěvník – Zpěvník Evangelické církve metodistické z roku 1956„. Vše vzniklo z potřeby tisknout „zpěvníčky“ pro účastníky pohřbů, když některé písně, které si zesnulí za svého života k tomuto účelu vybrali, nebyly v elektronické podobě dostupné, a z „potřeby“ sdílet to, co máme a může posloužit druhým.

Martin Jeřábek z farnosti Horní Počernice se toho následně ujal s ambicí doplnit všechny písně. Věnoval tomu obrovské úsilí a dopsal chybějící písně. Vše je stále v „pracovní verzi“, bez závěrečné redakce, ale v květnu 2019 se Martin rozhodl tuto verzi zpřístupnit. Děkujeme.

Něco více o zpěvníku se dočtete v knize Lid chválící.

Seznam písní s texty

0 – Gloria Patri
1 – Bože, Tebe chválíme
2 – Samému Bohu sláva
3 – Svatý, svatý, svatý
4 – Buď Pánu čest
5 – Ó, kéž mám tisíc jazyků
6 – Aj, cíl můj určen jest
7 – Přijď, Králi, věčný náš
8 – Pane Bože, budiž chvála (104.)
9 – Dítky Krále králů všech
10 – Chvalte Boha laskavého
11 – Haleluja, nech sláva čest
12 – Ó plesej, duše, zapěj žalmy
13 – My chválíme Tě
14 – Hospodin zástupů
15 – Pán Bůh je přítomen
16 – Slavte, slavte
17 – Chval duše Hospodina
18 – Hospodina chvalte svého
19 – Když zřím Tvou, Stvořiteli, moc
20 – Ty, který ovládáš věčnost i čas
21 – Teba, Bože, otca vekov
22 – Velký je Bôh
23 – Chvála Tebe, mocný Bože (60.)
24 – Vďaka, česť (17.)
25 – Ó Hospodine, Pane náš
26 – Hospodin ráčí sám
27 – K tobě duše své pozdvihám
28 – Ó jaké blaho tomu (365.)
29 – Jak čerstvých vod jelen žádá (277.)
30 – Bůh sám je naše útočiště
31 – Na Sionu čest se Ti děje
32 – Buď požehnán Pán s vroucností
33 – Věčný Bože, silný v boji
34 – Nakloň, Pane, svého ucha
35 – Kdož ochrany nejvyššího
36 – Pán kraluje zřejmě
37 – Aj, Pán kraluje
38 – Pánu všichni prozpěvujte
39 – Ó, dobrořeč má duše
40 – Ej, nuž všichni Pánu zpívejte
41 – Mé srdce, Bože, hotovo
42 – K horám patřím já vesele
43 – Ó přeutěšená chvíle
44 – Já k Tobě, k Hospodinu (65.)
45 – Srdcem celým Tebe, Pane
46 – Navštiv nás, Kriste
47 – Hle, přijde Pán
48 – Plesej dcerko Sionská
49 – Již Spasitel se blíží tvůj
50 – Jak tě mám přivítati
51 – Zpívejte nebesa i země (17.)
52 – Přichází Král tvůj
53 – Narodil se Kristus Pán
54 – Za krásné jasné noci
55 – Duše křesťanská, chval Boha (10.)
56 – S nebe přicházím samého
57 – Tichá noc
58 – V svaté době
59 – Slyš jaká to libá píseň
60 – Čas radosti
61 – Slyš jak blankyt
62 – Ó, pospěšte lidé
63 – Narodil sa nám
64 – Haleluja! Plesaj ľudstvo
65 – Ó hlavo plná trýzně
66 – Beránku neposkvrněný
67 – Znám pramen krví naplněn
68 – Kristova krev
69 – Zda Kristus sám by kříž
70 – Kristus příklad pokory
71 – Ach, krev že svoji proléval
72 – V kříži Krista
73 – Aj, v Pilátově síni dav
74 – Ve zdroji prýštícím
75 – Jest půlnoc
76 – Když zřím ten divuplný kříž
77 – Má víra pohlíží
78 – Kníže, tichý Beránku
79 – Do boje táhne Boží Syn
80 – Ó Beránku Boží
81 – Dokonáno! Kristus Ježíš
82 – Pozri do očí
83 – Vstalť jest této chvíle
84 – Vstalť jest z mrtvých
85 – Vstalť jest Kristus (180.)
86 – Vstal z mrtvých Kristus Spasitel
87 – V temné noci
88 – Ježíš žije
89 – Sláva tobě, Boží Synu,
90 – Ó sláva, živ je Ježíš
91 – Z hrobu vstalť jest
92 – Už je hrob otvorený
93 – Duchu svatý, světlo
94 – Ó Hospodine, přioděj
95 – Stvoř srdce čisté, Bože, mi
96 – Ó Duchu svatý, nebeský
97 – Otče náš, milý Pane
98 – Před odchodem svým
99 – Ó, Pane, Tobě cele
100 – Křti nás ohněm
101 – Ó přijď již, Duchu svatý
102 – Ó Duchu svatý, světlo z nebe
103 – Ó, Duchu, Ty svatý
104 – Zavítej k nám
105 – Hrad přepevný je Pán Bůh náš
106 – Já vroucně miluji
107 – Vznes se hrdě vzhůru
108 – Věci vypráví se krásné (109.)
109 – Srdce k srdci spěšte spolu
110 – Přítele mám vzácného
111 – Rciž mi zda-li k vojsku
112 – Již vazby hříchu
113 – Přítele jsem našel ctného (169.)
114 – Buď žehnán svazek ten
115 – Aj, jak jsou milí
116 – Znáte místo tiché
117 – Aj, Lékař velký přítomen
118 – Aj, jak dobré, utěšené
119 – Pán Ježíš můj Pastýř (336.)
120 – Života když bouře zuří
121 – S Ježíšem chci věrně
122 – Jezu, jakoPastýř
123 – Tvá, Pane Kriste, věc to jest
124 – Pro Krista v boj
125 – Ó ujmi ruku moji
126 – Jezu, milovníče můj
127 – Ty semnou buď
128 – Tma a děs
129 – Kriste veď mne životem
130 – Bůh je s námi
131 – Jezu Kriste, štědrý kněže
132 – Jako Pastýř dobrý
133 – Vezmi jméno Krista sebou
134 – Ó Slunce spravednosti
135 – Požehnané kralování (171.)
136 – Ty Hlavo církve, Pane náš
137 – Jezu, vzácný Spasiteli
138 – Sione nádherný, zlatý
139 – Keď všetko opustí ťa
140 – Ježíši, můj klenote (78.)
141 – Svíce mým nohám
142 – Ó slovo Boží, svaté
143 – Chléb života mi lámej
144 – Již zpěv, prosba, kázání (149.)
145 – Moudrosti poklad z nebe
146 – Tvé slovo, Pane, rosou jest
147 – Dle slova tvého chci se řídit
148 – Díky Jezu milý
149 – Milý Jezu, přišli jsme
150 – Haleluja, amen, amen (437)
151 – Ó Jezu, toto dítko zde (10)
152 – V tu noc, kdy milý Spasitel
153 – Skálo věčná, v skrýších svých
154 – Nechť každý sebe zkušuje
155 – U stolu tvého církev tvá
156 – Ozdob se, ó duše milá
157 – Připrav Sám nás, Pane milý
158 – Skrze nový týden zas
159 – Den Páně jest dnem klidu
160 – Svatá doba, Páně den
161 – Den Páně dnes!
162 – Páně den, Páně den
163 – Tichounce a s radostí
164 – Toto je den
165 – Srdce mé, jak blahý cit
166 – Svaté ticho rozprostírá
167 – Ó blažený svátku (425)
168 – Přednes, duše žádost svou
169 – Ó, jak věrný přítel Ježíš
170 – Ó vítej sladká hodino (427)
171 – Lásko Božská
172 – Aj, ten pohled veleslavný
173 – Nic není mé
174 – Ó, šťastný den, kdy pozbaven
175 – Tobě když se klaníme
176 – Blíž Tobě, Bože můj
177 – Ó Bože, Otče, uč mne
178 – To jedno, Pane, žádám
179 – Kéž víc Tě miluji
180 – Spasiteli, Jezu drahý
181 – Slunce mé duše (1.)
182 – Slyším, Pane, jak déšť s nebe
183 – Když tmavá noc
184 – Bůh prosby vyslyší
185 – Bdi a vroucně vždy se modli (277.)
186 – Tak jakýž jsem
187 – Jako holubička tichá
188 – VeĎ mne mocný Hospodine
189 – Veď světlo dál
190 – Odpočinku nehledej
191 – Velice žádám si
192 – Buď, ó Pane, vůdcem mým
193 – Přijď, ty zřídlo všeho blaha
194 – Pán Bůh je láska
195 – Hle, smíme v lásce
196 – Drahý Jezu, vyslyš nás
197 – Ó jak krásné
198 – Abba, Otče, k tvojmu tronu
199 – Nauč ma, ó, Pane
200 – Pozri, duša, pozri
202 – Len Tebe žijem
203 – Blíž a blíž, Jezu, tiahni ma Ty
204 – Zvelebuje duch môj
205 – Hospodine zástupov
206 – Boh náš je láska
207 – Pod večer tvá čeládka
208 – Kde domov můj
209 – Ó králi věků důstojný
214 – Ó Pane, kterýž všechen lid (5.)
216 – Ó přijdi, přijdi léto Páně
218 – Ó svatý Bože
219 – Sejme záhy símě
220 – Ježíš volá tebe
221 – Zde jsem já pouhý host
222 – Ó bratře milený
226 – Ty staré, staré zvěsti
227 – Již se blíží čas ten blahý
228 – Ó, kéž Tvůj oheń
235 – Stokrát více nahraditi
240 – Nemáš místa pro Ježíše
241 – Ježíš tě laskavě k domovu zve
242 – Od Boha vzdálen bloudil jsem
243 – Kdo Ježíše na kříži u víře zřel
245 – Ó pojďte všichni ke mně (373.)
246 – Slyš, Pán Ježíš tebe volá
247 – Vstaň, k Páně vzbuď se hlasu
248 – Pojď k Spasiteli
251 – Zní spásy přeradostná
256 – Musím míti Spasitele
257 – Zde srdce mé!
258 – Na Ježíše své hříchy
260 – Mně dostalo se slitování
261 – Jist svého spasení
262 – Všeho vzdám se pro Ježíše
263 – Zjištění milé, Ježíš můj je!
264 – Ó jak mne blaží
265 – Zmíraje s Ježíšem
268 – Hvězdou mojí jasnou
269 – Ne mou, veď cestou svou
271 – Já nevím, proč Bůh
273 – Nuž pějme všichni
275 – Tvůj, ó Pane, jsem
279 – Viz, jako hvězda zářivá (11.)
282 – Dítkem Božím slouti smím (153.)
284 – Pln obdivu, pokorně
286 – Nyní jistě, jistě vím
289 – Pojď duše, žitím znavená
290 – Znám mohutný veletok
292 – Postoj, bratu, postoj
293 – Keď káranie, tresty
294 – Len lístie máš
295 – Len jednu vetu
296 – Jak bez Teba žiť
297 – Musím Ťa ja vždy mať
298 – Ach obnov mne
299 – Teba len, moj Spasiteľu
300 – Bol som mrtvy v vinách
301 – Blízko pri cieli (274.)
302 – Ó nech ťa nesvodí
303 – Našiel si ma, Pastieru
305 – Já klaním se té lásce svaté
307 – Bližní-li ti v prchlivosti
308 – Těš se v Bohu
310 – Jest jasno v duši
311 – Když nebeský duši mou
317 – Radujme se, veselme se
318 – Můj milý Jezu
321 – Ježíš duše naše sytí
322 – Jezu, spáso žití mého
323 – Můj Pastýř jest On
324 – Dokud Tě, Jezu , mám
325 – Pouštěj chléb svůj v každém čase
326 – Pán Bůh je síla má
327 – Buď vůle Tvá
328 – Pane Bože, sám mne řeď
329 – Ó jak sladké v Krista doufat
330 – Důvěřuj se v Pána
331 – Lásko věčná, čistá (330.)
333 – Má duše nic se nelekej
334 – Ó Pane, smiluj se nad námi
336 – Pojď, duše, tesklivá
337 – Slož, co srdce tísní
338 – Kdo Boží vůli poddává se
340 – Pod ochranou nejvyššího
342 – Hlas tvůj když volá mne
343 – Kristus má klíč
344 – Vezmi, Pane, život můj
346 – Se svým Spasitelem
347 – Pod praporem Krista
350 – Snažně běžím, časem těžím
351 – Můj Ježíš mé je žití (352.)
352 – Nechť zhoubné vlny hrozí
353 – Co, Bože, konáš, dobré jest
354 – Pane, Tvá vůle se staň (1.)
355 – Ztiš, Pane, duši moji (338.)
357 – Není stálosti
358 – Tvoj som ja, Pane
359 – Čakaj duša moja (330.)
360 – Tebe dôverujem, Jezu
361 – Bars ma často stíha
362 – Pane, ja Ti dôverujem
363 – Ja tomu verím
370 – Raduj se mládenče, v mladosti své
372 – Zda křesťanem chceš býti v mladosti
373 – Ó pojďte, zazpívejme
374 – Má Pán Ježíš, má mě rád (175.)
376 – Ó Bože, udel požehnania
377 – Blaze tam, kde sliby svaté
379 – Když kol Tebe
380 – Nuž Bohu děkujme
381 – Vizte tu lásku a dobrotu (17.)
383 – V jitřní záři
384 – Hned v jitře k Tobě
389 – Večerní když zvony znějí (321.)
394 – Slyším vás opět (17.)
395 – Rok starý v moře věků
396 – Až potud nám pomáhal
400 – Ježíš naším heslem buď (1.)
403 – Keď slnka žiara
404 – Když slunce zář (403.)
405 – Bůh buď s vámi, než se sejdem zas
424 – Tam nad hvězdami
425 – Kde najde má duše
426 – Ó, zlatý den
427 – Aj, přijde den
428 – Jeruzaléme svatý
429 – Na věky s Pánem svým
430 – V roli Boží símě (10.)
431 – Na shledanou
432 – Zná Pán ty, kdo jsou Jeho (124.)
433 – Jak bude nám, až po skončeném boji
434 – Až pomine tento svět
435 – Ó, Lásko, jejíž věrnost znám
436 – Krásnou vlast
437 – Vstaňte, bděte, volá strážný
438 – Město vím v nebi
439 – Ó, blaze tam, kde poutník odpočine
440 – Mého žití naděj´ skvělá
441 – Mně Kristus jestiť žitím (352.)
442 – Jsem doma, kéž bych říci směl
443 – Nič nečisté nevstúpi tam
444 – S Bohom, drahí, milení
445 – Pane, pusť nás s požehnáním
446 – Král věčný nás požehnej (308.)
447 – A milost našeho Pána
448 – Dík, slávu za požehnání (10.)
449 – Sláva na výsostech Bohu
450 – Otče náš