GDPR | Informace o zpracování osobních údajů

Farnost ECM v Mikulově, IČ 67029884, se sídlem Purkyňova 1700/2A, 692 01 Mikulov (dále také jen „správce“, nebo „farnost“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

Mikulovská farnost Evangelické církve metodistické zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související se správou a chodem farnosti,
  • agenda související se službou členů a přátel církve,
  • agenda související se služebnostmi, jako např. svatby, pohřby, pořádání kurzů a dalších akcí v rámci farnosti i pro veřejnost,
  • pořádání dobročinných sbírek.
  • personalistická agenda,
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů.

Zpracování osobních údajů nám ukládá, případně umožňuje, plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu farnosti nebo třetí osoby nebo vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se řídíme zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování vašich práv.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Předáváme pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro splnění povinností ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech takových případech dbáme o maximální ochranu vašich práv (práv subjektů údajů).

Vaše práva

Aby byla zajištěna vaše možnost (pokud jste „subjektem údajů“) rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování vašich osobních údajů, dává vám GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů – tedy i naší farnosti – uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na správce, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na začátku této stránky (na naši farnost).

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ať jste k mikulovské farnosti Evangelické církve metodistické v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a v budoucnu s Vámi budeme zacházet stejně, jako před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás upozorníte.

Pavel Procházka, zodpovědný duchovní farnosti