2018-03-18 Co mohu nabídnout těm, kdo hledají Ježíše?

Přijde za vámi vaše dítě, vnouče, nebo třeba kolega, kterému už jste mnohokrát svědčili o Bohu… Tedy někdo, kdo má za sebou celou besídku, mnoho rozhovorů, přečtených příběhů z Bible – něco o Bohu ví… A má prosbu – touhu – VIDĚT JEŽÍŠE.

Poznámky ke kázání (rukopis) se zvýrazněným textem "touhu: VIDĚT JEŽÍŠE."

Potkat se s Ježíšem osobně, vidět ho, dotknout se ho (obrazně) – prostě poznat ho.

Přímo za ním se nedostali, nebo neví jak, nebo si prostě netroufli. Vás vyhledali proto, že jste jim v něčem blízký – nebo si to alespoň myslí – a věří, že jim to můžete zajistit, zprostředkovat …

Řeknete o tom své manželce, manželovi, nebo někomu blízkému v církvi a modlíte se za to. (Dotyčného jste tedy nechali čekat – potřebujete pomoc, nebo si to více promyslet – potřebujete čas.)

Až doposud to zní velmi pozitivně a nadějně. Ve stejné situaci se ocitl i Filip & Ondřej (z dnešního textu).

Chtěl bych se dnes spolu s vámi zamyslet: co takovým lidem nabídneme? A když myslím „my“, nemyslím církev, ale sebe a tebe. MÁM JIM CO DÁT?

[Jsou to lidé, na kterých nám velmi záleží a takových příležitostí, kdy jsou otevřeni a budou se chtít setkat s Ježíšem, se za život mnoho neopakuje…]

Žalm 51,3–14

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.

1 Korintským 15,1–4

Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, …

„Kázňový text“ Jan 12,20–33

Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.“ „Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Z nebe zazněl hlas: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili: „Anděl k němu promluvil.“ Ježíš na to řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít.

Více v nahrávce (chybí úvod)

Úvod si můžete přečíst na začátku této stránky.

Slovo na cestu & požehnání (2 Tesalonickým 2,13–17)

Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první *) vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.

*)  „jako první“ – můžeme vztáhnout i na sebe – jako ty, kdo z milosti Boží mohli svůj život vydat Kristu a být zachráněni … kolem nás jsou ti, kdo to ještě neučinili – v tomto ohledu jsme my ti první