O prázdninách společně (téma na každý týden)

Závěr prázdnin

Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem,
pošli mne!“ (Iz 6,8)

 

duha - znamení Boží a symbol naděje

Průvodce společného čtení Bible a modlitby v době letních prázdnin a dovolených 2021. Jedno „téma“ na každý týden… Duha, jako Boží znamení a symbol naděje…

16-22/8

[S KÝM JDU & KDE JSEM ZAKOTVEN? (… Také v rodině a církvi)] Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš… (Ef 2,20nn)

9-15/8

[S KÝM JDU? Duch svatý – Pomoc na cestě]  Ježíš říká: „Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost…” (J 14,15-16)

2-8/8

[KAM JDU? Cesta posvěcení…] Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží. (2K 7,1)

& modlitba: Jak mám jednat, abych konal skutky Boží? (paraf. J 6,28)

26/7-1/8

[KAM JDU? Můj cíl…] Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. (Fil 3,12)

19-25/7

[KDO JSEM?] Co jsem já, že na mě pamatuješ, syn člověka, že se mne ujímáš? (parafr. Ž 8,5)

12-18/7

[Pozvání] Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. (Matouš 11,28)

5-11/7

[Modlitba] Pane, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. (Ž 90,12)