Jsme ve spojení | Naživo i online

Rychlé odkazy

Situace

Na podzim 2020 nás opět dostihla omezení, která se týkají i setkávání tváří v tvář v církvi. Pán Bůh se ale nemění a také dnešní den nám chce být nablízku. Bible mluví o těch, kdo přijali dobrou zprávu o tom, že Ježíš zvítězil a svou smrtí a vzkříšením nás vykoupil ze smrti, jako o dědicích – dědicích Kristových. Znamená to mnohá zaslíbení a bohatství, ale i přijetí ceny … následování Krista, jeho příkladu. To druhé není v dnešní době moc lákavé, ale dědictví takto „stojí“ – „ber i se závazky, nebo nech ležet“. To je naše rozhodnutí. Každého z nás. Máme svobodu. Díky Bohu!

Kdy a kde se nyní setkáváme? (Podrobněji)

  • Naživo se setkáváme v neděli, v pravidelných časech (9.00 Valtice, 10.30 Mikulov). Na Bohoslužby je potřebné předem nahlásit svoji účast, abychom se vešli do aktuálního limitu. Večeře Páně každý druhý týden.
  • Besídka ve Valticích v provozu, v Mikulově není. Pro všechny děti připravují vedoucí besídek krátké slovíčko a pomůcky (najdete na našem cloudu zařazeno dle datumu neděle).
  • Mikulovské Bohoslužby vysíláme online.
  • Online (Google Meet – mad-byhh-oky) se setkáváme každý čtvrtek v 19.00 k modlitbám a od 19.30 každý lichý týden ke čtení Bible (čteme první list do Korintu).
  • Domácí skupinky se scházejí dle domluvy.
  • Online mládež & dorost – každou sobotu v 18 hodin.

Dále je možné s kazatelem domluvit osobní návštěvu, rozhovor, modlitbu, domácí Bohoslužbu, domácí Bohoslužbu s Večeří Páně, … rozhovor (telefon, online). Pokud by duchovní podporu, nebo rozhovor o řešení viny atp. potřeboval někdo „mimo církev“ – je to samozřejmě možné. Kontakty.

Vyhlížíme Hospodinovo město…

A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. (Zjevení Janovo 21,2-7)