Jsme ve spojení | Opět naživo

Na podzim nás opět dostihla omezení, která se týkají i setkávání tváří v tvář v církvi. Pán Bůh se ale nemění a také dnešní den nám chce být nablízku. Bible mluví o těch, kdo přijali dobrou zprávu o tom, že Ježíš zvítězil a svou smrtí a vzkříšením nás vykoupil ze smrti, jako o dědicích – dědicích Kristových. Znamená to mnohá zaslíbení a bohatství, ale i přijetí ceny … následování Krista, jeho příkladu. To druhé není v dnešní době moc lákavé, ale dědictví takto „stojí“ – „ber i se závazky, nebo nech ležet“. To je naše rozhodnutí. Každého z nás. Máme svobodu. Díky Bohu!

Kdy a kde se nyní setkáváme?

  • Naživo se setkáváme v neděli, v pravidelných časech (9.00 Valtice, 10.30 Mikulov). Na Bohoslužby je potřebné předem nahlásit svoji účast, abychom se vešli do aktuálního limitu. Besídka improvizovaně podle potřeby. Večeře Páně každý druhý týden. Mikulovské Bohoslužby vysíláme online.
  • Online (Google Meet – mad-byhh-oky) se setkáváme každý čtvrtek v 19.00 k modlitbám a od 19.30 každý lichý týden ke čtení Bible (čteme první list do Korintu).
  • Domácí skupinky se scházejí dle domluvy.
  • Online mládež & dorost – každou sobotu v 18 hodin.

Dále je možné s kazatelem domluvit osobní návštěvu, rozhovor, modlitbu, domácí Bohoslužbu, domácí Bohoslužbu s Večeří Páně, … rozhovor (telefon, online). Pokud by duchovní podporu, nebo rozhovor o řešení viny atp. potřeboval někdo „mimo církev“ – je to samozřejmě možné. Kontakty.

Vyhlížíme Hospodinovo město…

A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. (Zjevení Janovo 21,2-7)