2017-09-17 Jeruzalém je město výstavné, v jediný celek semknuté


Texty: Žalm 122 & Římanům 12,9-21

Davidova poutní píseň. Raduji se, když slýchávám: „Pojďme do domu Hospodinova!“ Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvých! Jeruzalém je město výstavné, v jediný celek semknuté. Do něho stoupají rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavily jméno Hospodin, jak je v Izraeli svědectvím. Zde přece zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se modlete: „Ti, kdo tě milují, ať žijí pokojně! Pokoj ať vládne ve tvých zdech, v tvých palácích ať je bezpečně!“ Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat! (Žalm 122,1-9 (B21))

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: `Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.´ Ale také: `Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.´ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Římanům 12,9-21 (CEP))

Kázání ECM Mikulov ze dne 17.9.2017. Káže Ctirad Hrubý.